AquaGo Triochlor - tabletki chlorowe 50 szt.

 • AquaGo
 • 5902341006565
Tabletki o działaniu bakteriobójczym przeznaczone do długotrwałej dezynfekcji wody basenowej.
37,95 * 52,99 zł
Cena za szt. : 0.76zł
*cena detaliczna

Produkt niedostępny

Dodaj do schowka

najniższa cena z 30 dni: 52,99 zł

Opis

Tabletki o działaniu bakteriobójczym przeznaczone do długotrwałej dezynfekcji wody basenowej.

Szczegóły - AquaGo Triochlor - tabletki chlorowe 50 szt.

 • Producent: AquaGo
 • Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
 • Model: 5902341006565
 • EAN: 5902341006565
 • Wymiary: 18 x 10 x 10 cm

Sposób przygotowania i przechowywania

Najpierw należy sprawdzić odczyn pH wody – powinien wahać się w granicach 7,0–7,4. W przypadku innej wartości zastosować korektor pH (Baso pH plus, Baso pH minus). Dawki: Dostępne tabletki 20 g. Dozować co 7 dni 10 tabletek na 10 m3 wody basenowej. Zalecana temperatura to 25°C.

Dozowanie: Odpowiednią ilość tabletek należy umieścić w pływaku lub skimerze oraz włączyć pompę cyrkulacyjną. Jednocześnie przeprowadzić chlorowanie wody przy pomocy preparatu Extra Chlor do szybkiej dezynfekcji, w dawce 5 g/1 m3. Całkowita dawka aktywnego chloru nie powinna przekraczać 0,5 mg/dm3 wody basenowej w chwili użytkowania jej przez ludzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeżeli zawartość aktywnego chloru przekracza wartość 0,5 mg/dm3 nie należy wtedy korzystać z basenu. Obniżyć dawkę chloru i poczekać, aż ta wartość spadnie do wyznaczonego zakresu. Można również obniżyć zawartość aktywnego chloru przy pomocy dezaktywatora chloru. Wartość Cl/pH należy sprawdzać przynajmniej raz w tygodniu przy pomocy odpowiednich testów do pomiaru tych parametrów. Czas kontaktu zapewniający skuteczną dezynfekcję wynosi 24 godziny.

Nigdy nie rzucać tabletek bezpośrednio do basenu. Dozowanie przeprowadzić najlepiej wieczorem gdy w basenie nie ma kąpiących się osób. Nigdy nie mieszać preparatów bezpośrednio ze sobą. Może uwalniać się niebezpieczny gaz (chlor). Po uzyskaniu optymalnych parametrów wody basenowej można rozpocząć korzystanie z basenu.

Ostrzeżenia i pozostałe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z etykietą lub kartą charakterystyki produktu.

Operowanie małymi ilościami preparatu (użycie opakowania jednostkowego) – należy zachować ogólnie przyjętą ostrożność w postępowaniu z preparatami chemicznymi. Operowanie dużymi ilościami preparatu wymaga ciągłej wentylacji pomieszczeń. Może powodować podrażnienie układu oddechowego, oczu i skóry. Wyłączenie terenu lub obiektu z użytkowania nie jest konieczne. W przypadku uwolnienia znacznej ilości preparatu stosować środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, ubranie ochronne, maska z pochłaniaczem). Nie należy ponownie pakować uwolnionego produktu do oryginalnych opakowań. Uwolniony materiał zebrać do suchych, czystych pojemników lub worków PE, nie zbierać razem z ziemią, piaskiem, itp. Pozostałość dokładnie spłukać dużą ilością wody. Zabezpieczyć zanieczyszczoną wodę użytą do mycia i odprowadzić ją do miejsc gromadzenia ścieków specjalistycznych lub zneutralizować (np. dezaktywatorem chloru) przed wprowadzeniem do kanalizacji. Dołożyć wszelkiej staranności, by produkt w formie stężonej (handlowej) nie przedostał się do ścieków i gruntu, nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych i powierzchniowych.

Pierwsza pomoc:  

 • Kontakt ze skórą – zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę natychmiast zmyć dużą ilością wody (przynajmniej 15 minut), skontaktować się z lekarzem.
 • Kontakt z oczami – przepłukać oczy dużą ilością wody najlepiej bieżącej (przynajmniej 15 minut), przy szeroko otwartej powiece, nie pocierać, usunąć szkła kontaktowe (jeśli dotyczy), jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się skontaktować się z lekarzem.
 • Zatrucie inhalacyjne – wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
 • Zatrucie drogą pokarmową – podać do wypicia ~500 ml mleka, a następnie oliwę z oliwek, natychmiast zapewnić pomoc medyczną. W przypadku wystąpienia uczulenia uniemożliwić kontakt z preparatem, skontaktować się z lekarzem.

Odpady produktu, opakowania i odpady opakowaniowe po produkcie nie mogą być usuwane razem z odpadami komunalnymi. Przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Odpady produktu nie wprowadzać do kanalizacji, nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Zabrania się spalania opakowań po produkcie we własnym zakresie, a także wykorzystania opróżnionych opakowań do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

Niebezpieczeństwo:

 • H272 – Może intensyfikować pożar; utleniacz.
 • H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H319 – Działa drażniąco na oczy.
 • H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • EUH 031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
 • P 221 – Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi.
 • P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P 301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
 • P 302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 • P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zawiera/substancja czynna: Symklosen, zaw. 950 g/kg
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 3584/08, kat. I, gr. 2.

Recenzje

Podziel się swoją opinią

Oceń produkt

Inni Klienci kupili również