Klauzule informacyjne dla Klientów oraz Kontrahentów sklepu Bee.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bee.pl tj. Glosel sp. z o.o. sp.k. ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony danych osobowych pod adresem mailowym rodo@glosel.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, podstawa prawna: - Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy - Art. 6 ust. 1lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej
  3. Prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy jest dochodzenie i obrona roszczeń, zapobieganie oszustwom
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z administratorem przy realizacji zamówienia oraz podmioty przetwarzające
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do momentu wyrejestrowania ze sklepu Bee.pl
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy
© 2023 - All rights reserved Sklepy internetowe