Vaco Spray na owady latające 300 ml

  • Vaco
  • 5907596406191
Preparat owadobójczy w aerozolu, przeznaczony do zwalczania owadów latających: much, komarów, os, szerszeni i innych. Do zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zawiera wysoko aktywne substancje czynne. Spray jest bardzo skuteczny, ale po jego użyciu należy bardzo...

6.04

Cena za L : 20.13zł

Produkt niedostępny

Dodaj do schowka

Opis

Preparat owadobójczy w aerozolu, przeznaczony do zwalczania owadów latających: much, komarów, os, szerszeni i innych. Do zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zawiera wysoko aktywne substancje czynne.

Spray jest bardzo skuteczny, ale po jego użyciu należy bardzo dokładnie wywietrzyć pomieszczenie, aż do zaniku specyficznego zapachu. Produkt działa szkodliwie na drogi oddechowe, drażniąco na oczy i skórę. Nie należy używać go w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci i alergicy.

Preparat jest szkodliwy dla organizmów wodnych. Może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Nie należy go przechowywać razem z żywnością, napojami, paszami dla zwierząt. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zwalcza: muchy, komary, meszki, osy, i inne owady latające. 

Czas działania: działanie doraźne od 1 h do 2 h.

Sposób przygotowania i przechowywania

Zamknąć drzwi i okna w pomieszczeniu, w którym ma być przeprowadzona dezynsekcja. Strumień aerozolu skierować w miejsca gromadzenia się i przebywania owadów. Rozpylanie preparatu rozpocząć od najdalszej części pomieszczenia, cofając się do wyjścia. Czas opryskiwania pomieszczenia ok. 50 m3 (20 m2 powierzchni) powinien wynosić ok. 5 sekund. Po wykonaniu dezynsekcji, wyjść i pozostawić pomieszczenie zamknięte jeszcze na ok. 1 godzinę, a następnie dokładnie wywietrzyć.

Ostrzeżenia i pozostałe informacje

Substancje czynne: tetrametryna 2 g/l, d-fenotryna 1 g/l, butotlenek piperonylu 10 g/l.

Środki ostrożności: H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
Skutki uboczne stosowania produktu oraz pierwsza pomoc w przypadku wystąpienia objawów zatrucia, pieczenie, łzawienie oczu, podrażnienie skóry, kaszel, wymioty, duszność, ból głowy, chwilowe zaburzenia widzenia zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie.
W przypadku kontaktu ze skórą: dokładnie przemyć zanieczyszczoną skórę wodą.
W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów, wypłukać usta wodą. W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 min.
Narażenie inhalacyjne: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.
Postępowanie z odpadami: Odpadowy produkt oraz opakowanie po produkcie usuwać do odpowiednich kontenerów przeznaczonych na odpady niebezpieczne

Nr pozwolenia: 5936/14

Recenzje

Podziel się swoją opinią

Oceń produkt

Szczegóły - Vaco Spray na owady latające 300 ml

  • Producent: Vaco
  • Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
  • Model: 5907596406191
  • EAN: 5907596406191
  • Wymiary: 23.7 x 5.3 x 5.3 cm

Inni Klienci kupili również