Vtech Chodzik - Pchacz Gawędziarz

 • Vtech
 • 5900511604818
 • 2 dni
„Tuż przy nóż­ce, nóż­ka sta­je. Dziś we­so­ło świat po­zna­ję!” Pchacz Gawędziarz łą­czy funk­cję pcha­cza i pa­ne­lu edu­ka­cyj­ne­go w jed­nej za­baw­ce. Trwa­łe wy­ko­na­nie za­pew­nia dziec­ku wspar­cie przy na­uce sta­wia­nia pierw­szych kro­ków. Pa­

219.99 zł

Dodaj do schowka

Opis

„Tuż przy nóż­ce, nóż­ka sta­je. Dziś we­so­ło świat po­zna­ję!”
Pchacz Gawędziarz łą­czy funk­cję pcha­cza i pa­ne­lu edu­ka­cyj­ne­go w jed­nej za­baw­ce. Trwa­łe wy­ko­na­nie za­pew­nia dziec­ku wspar­cie przy na­uce sta­wia­nia pierw­szych kro­ków. Pa­nel edu­ka­cyj­ny moż­na w każ­dej chwi­li zdjąć i sta­je się wów­czas osob­ną za­baw­ką. Pchacz Gawędziarz po­mo­że za­po­znać ma­lu­cha z pierw­szy­mi sło­wa­mi, li­te­ra­mi, cy­fra­mi i kształ­ta­mi.

Cechy:

 • Funk­cja au­to­ma­tycz­ne­go wy­łą­cze­nia oszczę­dza ba­te­rie
 • Funk­cjo­nal­ne i trwa­łe wy­ko­na­nie za­pew­nia dłu­gą i bez­piecz­ną za­ba­wę
 • Re­gu­la­cja po­zio­mu gło­śno­ści i dźwię­ków
 • Prze­łącz­nik re­gu­la­cji pręd­ko­ści na kół­kach po­zwa­la do­sto­so­wać za­ba­wę do umie­jęt­no­ści dziec­ka

Recenzje

Podziel się swoją opinią

Oceń produkt

Szczegóły - Vtech Chodzik - Pchacz Gawędziarz

 • Producent: Vtech
 • Rok wydania: 2016
 • Kod producenta: 60481
 • Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
 • Model: 5900511604818
 • Język: polski
 • EAN: 5900511604818
 • Wymiary: 53x38,1x14,8 cm