Wyklęci. Era cieni

 • Agnieszka Zawadka
 • Inanna
 • 9788379955152
 • 48 godzin + czas dostawy
Czas to nie­bez­pieczna rzecz, zwłasz­cza w nie­po­wo­ła­nych rękach. A ręce Raven wydają się wyjąt­kowo pro­ble­ma­tyczne. Wysz­ko­lona do eli­mi­no­wa­nia zabój­czych Plag ni­gdy niepotra­fiła okieł­znać wła­snego tempe­ra­mentu. Jeden nie­umyślny zakład wikła ją w  nie­bez­pieczną in

42.74

-5%

44.99 zł

Dodaj do schowka

Opis

Czas to nie­bez­pieczna rzecz, zwłasz­cza w nie­po­wo­ła­nych rękach. A ręce Raven wydają się wyjąt­kowo pro­ble­ma­tyczne.

Wysz­ko­lona do eli­mi­no­wa­nia zabój­czych Plag ni­gdy niepotra­fiła okieł­znać wła­snego tempe­ra­mentu. Jeden nie­umyślny zakład wikła ją w  nie­bez­pieczną intrygę, a to jeszcze nie koniec złych wiado­mości. Wraz z nią w aferę zamie­szany jest Władca Cieni, któ­rego zamiary pozo­stają dla Raven zagadką.

Wśród poli­tycz­nych gier, paskud­nych Plag i zawzię­tej cesa­rzo­wej nie­je­den stra­ciłby głowę. Na całe szczę­ście Raven dzierży naj­po­tęż­niej­szą z broni – zesła­nego przez gwiazdy pecha oraz wła­sną lek­ko­myśl­ność.


Opinie o książce

Bra­wu­rowo popro­wa­dzona historia, w któ­rej znaj­dzie­cie wszystko to, co w mło­dzie­żo­wej fan­ta­styce naj­lep­sze: wyra­zi­ste posta­cie, wcią­ga­jące intrygi i dużo mrocz­nej magii! Raven z brac­twa Rai i ści­ga­jący ją, tajem­ni­czy Władca Cieni, gene­rał Natha­niel, zmie­rzą się w poje­dynku, w któ­rym z ostro­ścią ich języ­ków mogą rów­nać się jedy­nie ostrza ich mie­czy.

Maria Zdyb­ska, autorka serii Kru­cze Serce

Debiut Agnieszki Zawadki jest wszyst­kim tym, czego szu­kam w fan­ta­styce mło­dzie­żo­wej. „Wyklęci: Era Cieni” to nie tylko wyra­zi­ści boha­te­ro­wie, ale także świet­nie popro­wa­dzona intryga i  świat, który został naprawdę bar­dzo dobrze wykre­owany. Gorąco pole­cam!

Ewe­lina Nawa­ram, autorka serii Kings of Sin oraz powie­ści „Nie­ osią­galny”

Wygląda na to, że cza­sami warto jed­nak podą­żyć za gło­sem serca. Zwłasz­cza gdy nakła­nia nas do się­ gnię­cia po tak nie­zwy­kłą książkę, jak „Wyklęci: Era Cieni”! Agnieszka Zawadka zapra­sza do świata, w  któ­rym przy­goda, magia, walka i odro­bina romansu idą w parze. To jedna z tych powie­ści, którą czy­tel­nicy lubu­jący się w powie­ściach fan­tasy, zde­cy­do­wa­nie powinni mieć na uwa­dze!

Kata­rzyna Ewa Górka, @ka­the­ri­ne­ _the­ _bo­okworm

Zamknij­cie swe oczy i prze­nie­ście się do kra­iny peł­nej magii, cza­rów i zja­wisk para­normalnych. Prze­żyj­cie przy­godę życia u boku Raven, która umie spo­wal­niać czas, oraz Natha­niela, Władcy Cie­nia. Nie będzie­ cie żało­wać. Pole­cam ser­decz­nie.

Agnieszka, Zło­to­włosa i książki

Jeśli szuka­cie dobrej fan­ta­styki, w któ­rej nie bra­kuje intrygi emo­cji to dobrze tra­fi­li­ście! Pole­cam!

Agnieszka Nik­czyń­ska-Woj­cie­chow­ska, Książki takie jak my

Wysz­ko­lona przez mni­chów na bycie RAI. Jej misja to likwi­do­wa­nie plag, ale ta dziewczyna kocha rów­nież ryzyko i zakłady. Jeden z  nich wpę­dzają w nie­złe kło­poty, a miało być tak pięk­nie. Książka wciąga od pierw­szych stron, wyra­zi­ści boha­te­ro­wie i  rewe­la­cyjny humor dopeł­niają cało­ści. To świetny debiut i  już wypa­truję dru­giego tomu.

Syl­wia, @syl­ka­ czyta

Barwne i silne posta­cie kobiece to ele­ment, który przy­kuwa uwagę. Tajem­nica oraz magiczny świat to ele­ment, dzięki któ­remu ta książka zosta­nie w  mojej pamięci na lata.

Patry­cja Zimoch, @cor­del­lia.fan­ta­stycz­nie

Recenzje

Podziel się swoją opinią

Oceń produkt

Szczegóły - Wyklęci. Era cieni

 • Autor: Agnieszka Zawadka
 • Wydawnictwo Inanna
 • Oprawa: Miękka
 • Rok wydania: 2021
 • Ilość stron: 404
 • Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
 • Model: 9788379955152
 • ISBN: 9788379955152
 • EAN: 9788379955152
 • Wymiary: 20.5 x 14 x 2.8 cm

Inni Klienci kupili również