Regulamin Korzystania z Kodu Wartościowego

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kodu Wartościowego. 

Zasady zakupu Kodu Wartościowego określa regulamin Sklepu Nabycia. 

Zasady zakupu Towaru określa Regulamin Sklepu Internetowego, którego postanowienia należy stosować (w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie) odpowiednio do wymiany Kodu Wartościowego na Towar.


Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Wystawca – Glosel sp. z.o.o. sp.k.  z siedzibą w Białymstoku  al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  569207, NIP: 542-315-11-57,  REGON: 200317860, GIODO: 149527. 

 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Wystawcę pod adresem: https://www.bee.pl/ za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar.

 3. Sklep Nabycia – sklep, w którym dokonano zakupu Kodu Wartościowego.

 4. Kod Wartościowy – elektroniczny Kod Wartościowy generowany przez Wystawcę w formie elektronicznej, stanowiący bon wartościowy na okaziciela mający postać ciągu znaków alfanumerycznych, umożliwiający zapłatę za Towary znajdujące się w Sklepie Internetowym do kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Kodu. Kod Wartościowy nie jest kartą płatniczą ani nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

 5. Nabywca – osoba, która nabyła Kod Wartościowy w zamian za środki pieniężne.

 6. Użytkownik – osoba, która korzysta z Kodu Wartościowego dokonując zakupu Towaru. 

 7. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym.


Kod Wartościowy

 

 1. Kody Wartościowe mają wartości nominalne: 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 250 zł.

 2. Wartość, na jaką Kod Wartościowy umożliwia Użytkownikowi nabycie Towaru lub Towarów w Sklepie Internetowym, jest równy kwocie odpowiadającej wartości nominalnej kodu.

 3. Nabywca może nabyć i wykorzystać dowolną ilość Kodów Wartościowych do nabycia Towaru. Jeden kod przypada na jedno zamówienie. Kody nie łączą się.

 4. Kod Wartościowy nie podlega wymianie na inne niż Towar korzyści majątkowe lub niemajątkowe, w tym na gotówkę. 

 5. Nie ma możliwości zmiany wartości nominalnej Kodu Wartościowego.

 6. Kod Wartościowy nie pokrywa wartości przesyłki.

 7. Kod wartościowy obniża wartość koszyka. W związku z tym zamówienie, które przed użyciem kodu przekroczyło próg darmowej dostawy, po zniżce może już się do darmowej dostawy nie kwalifikować.

Korzystanie z Kodu Wartościowego

 

 1. Kod Wartościowy może być wykorzystany do zapłaty za Towary znajdujące się w Sklepie Internetowym.

 2. W celu wykorzystania Kodu Wartościowego do zapłaty za Towary Użytkownik powinien wpisać wygenerowany kod numeryczny w koszyku zakupowym w miejscu oznaczonym kod rabatowy i kliknąć  przycisk zastosuj.

 3. Określony Kod Wartościowy jest jednorazowy. W przypadku, gdy wartość zakupionego Towaru jest niższa niż wartość nominalna Kodu Wartościowego, na wniosek Użytkownika zostanie wygenerowany nowy Kod Wartościowy o wartości nominalnej odpowiadającej niewykorzystanym środkom. 

 4. W sytuacji, gdy wartość nabywanych Towarów jest wyższa niż wartość nominalna Kodu Wartościowego wykorzystanego przy danej transakcji, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wystawcy przy użyciu  któregokolwiek z dostępnych w Sklepie Internetowym sposobów płatności kwoty różnicy pomiędzy łączną wartością Towarów a wartością Kodu Wartościowego. 

 5. Kod Wartościowy jest ważny przez 1 rok od daty jego przekazania Nabywcy. Jeżeli Kod Wartościowy nie zostanie wykorzystany w terminie jego ważności, Nabywca może żądać od Wystawcy jego ponownego aktywowania na okres roku. Kod może być aktywowany wielokrotnie.

 6. W przypadku zakupu i płatności ratalnej wartość nominalna Kodu Wartościowego zostanie przekazana do banku jako wpłata własna. 

 7. Nabywca Kodu Wartościowego zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o konieczności zapoznania się z regulaminem Kodu Wartościowego.


Reklamacje 

 

 1. Wystawca jest odpowiedzialny wobec Nabywcy, jeżeli Kod Wartościowy nie działa lub działa nieprawidłowo.

 2. Reklamacje dotyczące Kodu Wartościowego mogą być przesyłane między innymi na adres email: kontakt@bee.pl

 3. Wystawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Nabywcy i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa, adres), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 

 5. Nabywca reklamujący Kod Wartościowy w celu szybszej reakcji proszony jest o podanie numeru nieużytego (nieaktywowanego) Kodu Wartościowego w celu umożliwienia identyfikacji konkretnego Kodu.

 6. Nabywcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu Kodu Wartościowego na zasadach określonych w regulaminie Sklepu Nabycia.

 7. Wszelkie reklamacje dotyczące wad fizycznych i prawnych Towarów przy zakupach z użyciem Kodu Wartościowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnym pod adresem: https://www.bee.pl/regulamin-sklepu-a-3.html

Instrukcja realizacji kodów

 1. Zarejestruj się lub zaloguj na swoim koncie Bee.pl
 2. Do Koszyka w Bee.pl dodaj to, co Cię interesuje

 3. W Koszyku wypełnij pole "Kod rabatowy" i kliknij przycisk "Zastosuj"

 4. Dokończ składanie zamówienia i poczekaj na przesyłkę! 


Postanowienia Końcowe

 

 1. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Kodu Wartościowego w sytuacji gdy:
  * Kod Wartościowy został już wykorzystany.

  * Kod Wartościowy nie został prawidłowo opłacony i aktywowany.

 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowienie Regulaminu Sklepu Internetowego, oraz Regulaminu Sklepu Nabycia.

© 2024 - All rights reserved Sklepy internetowe