Regulamin konkursu prowadzonego przez spółkę pod firmą

Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

z siedzibą w Białymstoku

 

 1. Organizatorem promocji - zwanej dalej ,,konkursem” - jest Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok ; NIP: 542-315-11-57, REGON: 200317860, KRS 0000569207, zwana dalej ,,Spółką”. 
 2. Czas trwania i miejsce konkursu: od dnia 15.07.2019r. do dnia 31.08.2019r. (włącznie), na stronie Spółki na portalu Facebook o nazwie: „Bee.pl - sklep dla Ciebie i Twojej rodziny”
 3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 06.09.2019 r. w biurze Spółki przy
  ul. Generała Władysława Andersa 40A, w Białymstoku. 
 4. Spółka przeznacza na nagrodę w konkursie ruchomości o wartości nie większej niż 1.000 zł. (brutto), tj.: 3 x vouchery po 100zł/szt. na zakupy w sklepie Bee.pl oraz rower miejski średniej klasy uznanej marki.
 5. Aby wziąć udział w konkursie należy – łącznie:
 1. Zakupić przynajmniej jeden produkt z katalogu sklepu Bee.pl - BeeSummer2019
 2. umieścić odpowiedź na pytanie pod postem konkursowym. Pytania ogłaszane będą w poszczególne dni: 15.07, 29,07, 12.08, 26.08 2019r.
 1. Umieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie na zasadach tego Regulaminu. 
 2. W konkursie mogą brać udział pełnoletni użytkownicy Internetu, korzystający ze strony Spółki na portalu Facebook. 
 3. Spośród osób, które dokonały działań, o których mowa w pkt. 5, Wysoka Komisja, składająca się z trzech Komisarzy wskazanych przez Spółkę, dokona wyboru 4  zwycięzców, którzy otrzymają po jednej nagrodzie z opisanych w pkt. 4. Odbędą się 4 wybory zwycięzców poszczególnych etapów. Daty rozstrzygnięć – 31.07, 14.08, 28.08, 6.09 2019r. Dokonując wyboru zwycięzców Wysoka Komisja bierze pod uwagę - w szczególności -  oryginalność odpowiedzi na pytanie konkursowe, wysoką kulturę języka, lapidarność i wieloznaczność treści, poczucie humoru.
 4. Wysoka Komisja sporządzi z rozstrzygnięcia konkursu protokół, podając w nim, w szczególności, zwycięzcę zdefiniowanego imieniem i nazwiskiem z opisem nagrody. 
 5. Spółka skontaktuje się ze zwycięzcami konkursu, wyłonionymi przez Wysoką Komisję, za pośrednictwem portalu Facebook i wyśle do nich vouchery drogą elektroniczną, zaś rower będzie do odbioru osobistego w punkcie odbiorów osobistych ul. Kolejowa 12E, 15-701 Białystok lub wysłany kurierem do 5 dni roboczych od kontaktu ze zwycięzcą i ustaleniu adresu wysyłki  na terenie kraju. 
 6. Przyznana nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na inne przedmioty ani nie jest wydawana ich równowartość w pieniądzu.
 7. Wykonując czynności z pkt. 5 uczestnik dobrowolne akceptuje ten Regulamin w całości, i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 
 8. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu zainteresowanym w biurze Spółki pod adresem Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok
 9. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania konkursu, nie później jednak niż do dnia 31.08.2019 r. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres e-mailowy: kontakt@bee.pl. Rozpatrywanie reklamacji trwa 5 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie e-mailowe do zgłaszającego o wyniku reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji będzie wysłane zgłaszającemu na adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne. 
 10. Wiążące warunki konkursu określone są jedynie w Regulaminie. W przypadkach nieobjętym Regulaminem decyzje podejmuje Spółka. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
 11. Nagrody w konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 12. Uczestnik konkursu wyraża Spółce zgodę na korzystanie i rozpowszechnianie zgłoszonego w konkursie tekstu na wszelkiego rodzaju polach eksploatacji
 13. Jeżeli uczestnik konkursu nada do Spółki zdjęcie, na którym będzie znajdował się wizerunek jego lub innych osób, uczestnik konkursu oświadcza, iż dobrowolnie i świadomie wyraża Spółce zgodę na wykorzystanie tego wizerunku utrwalonego w celu reklamy i promocji działalności Spółki, tj. przeprowadzenia przedmiotowego konkursu. 


Uczestnik Konkursu oświadcza, iż powyższej zgody udziela na czas nieokreślony, oraz może skutecznie składać powyższe oświadczenia za siebie i inne osoby ewentualnie widoczne na zdjęciu. Uczestnik oświadcza, iż zamieszczone zdjęcie wykonał dobrowolnie, w celu udziału w konkursie i uzyskania nagrody, nie w celu komercyjnym, a Spółka nie zamawiała u niego żadnych zdjęć.

 1. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane na zasadach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).   
 2. Uczestnik konkursu oświadcza, iż:
 1. został poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych innych osób, które udostępnił Spółce w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie,
 2. dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, oraz danych osobowych innych osób, które udostępnił Spółce od której jest uzależnione wykonywanie przedmiotu konkursu, oraz praw i obowiązków wynikających w szczególności - ale nie wyłącznie - z przepisów prawa cywilnego lub podatkowego,
 3. podano mu do wiadomości następujące informacje o administratorze danych osobowych i podstawach ich przetwarzania. 
 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie przedmiotu konkursu, w którym uczestnik bierze udział.  
 3. Odbiorcą danych osobowych jest Spółka oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich uzyskania, tj. w szczególności - w zależności od okoliczności - organy podatkowe, sądy i prokuratury, inne organy administracji publicznej, uczestnicy obrotu cywilnego w relacje z którymi wchodzi Spółka, jej pracownicy i usługodawcy, a podanie danych osobowych uczestnika konkursu lub osób przez niego wskazanych jest niezbędne.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych praw i obowiązków Spółki i uczestnika konkursu, wynikających z przepisów prawa powszechnego i zawartych przez nich umów (tj. w szczególności przedawnienia: zobowiązań majątkowych; odszkodowawczych; z tytułu rękojmi lub gwarancji).    
 5. Uczestnik konkursu ma prawo:
 1. żądania od Spółki: dostępu do danych osobowych jego dotyczących lub innych osób, których dane przekazał Spółce; ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; w dowolnym momencie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym, oraz warunkiem wykonywania przedmiotu Konkursu. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do ich podania – konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestnictwa w konkursie.