Vaco Spray na kleszcze komary i meszki 170 ml

Vaco Nastula Max to doskonały preparat zapobiegający ukąszeniom komarów, kleszczy i meszek. Zawarta w produkcie substancja aktywna, tworzy skuteczną osłonę, długotrwale chroniąc przez ukąszeniami. Produkt dedykowany dla myśliwych, wędkarzy oraz osób podróżujących do krajów tropikalnych. Zwalcza:...

22.90

-25%

30.42 zł

Cena za L : 134.71zł

Dodaj do schowka

Opis

Vaco Nastula Max to doskonały preparat zapobiegający ukąszeniom komarów, kleszczy i meszek. Zawarta w produkcie substancja aktywna, tworzy skuteczną osłonę, długotrwale chroniąc przez ukąszeniami. Produkt dedykowany dla myśliwych, wędkarzy oraz osób podróżujących do krajów tropikalnych.

Zwalcza: komary, kleszcze, meszki.

Składniki - Vaco Spray na kleszcze komary i meszki 170 ml

Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid/DEET (CAS: 134-62-3), zaw.: 30 g / 100 g. Citriodiol (CAS: 42822-86-6), zaw.: 0,1 g / 100 g.

Sposób przygotowania i przechowywania

Spryskać równomiernie odzież z odległości ok. 15-20 cm. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce. Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia. Nie stosować produktu na dłonie dzieci z uwagi na możliwość kontakt produktu z ustami dziecka.

Ostrzeżenia i pozostałe informacje

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C / 122°F.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P305+P351+9338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Pierwsza pomoc: w przypadku niewłaściwego użycia oraz wystąpieniu niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
W kontakcie ze skórą: przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem.
W kontakcie z ustami: wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody.
Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój.

Postępowanie z odpadami: odpadowy produkt oraz opakowanie produktu usuwać do kontenerów przeznaczonych na odpady niebezpieczne. Unikać zanieczyszczenia wody i gleby.

Numer pozwolenia: 6498/16

Recenzje

Podziel się swoją opinią

Oceń produkt

Szczegóły - Vaco Spray na kleszcze komary i meszki 170 ml

  • Producent: Vaco
  • Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
  • Model: 5901821957984
  • EAN: 5901821957984
  • Wymiary: 17.2 x 5.3 x 5.3 cm

Inni Klienci kupili również